Dermatuer

Privacy Statement

Privacy Reglement Personeel Dermatuer

Dit Privacy Reglement bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de door jou ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Door te solliciteren of in dienst te treden bij Dermatuer stem je in met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacy Reglement. Indien je deze regels niet wenst te accepteren, dan kun je hierover een mail sturen naar: privacy@dermatuer.nl / privacy@dermatuer.be

Privacyverklaring Dermatuer

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personeels-, loon- en salaris activiteiten van Dermatuer, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Burgemeester Guljélaan 10-16, 4837 CZ te Breda, KvK 16090328 / Reyndersstraat 30, 2000 te Antwerpen, ondernemingsnummer 0865 691 841.

Functionaris Gegevensbescherming van Dermatuer is Mark Raas, te bereiken op het adres: Burgemeester Guljélaan 10-16, 4837 CZ te Breda, telefoonnummer: +31 76 564 2000, email: privacy@dermatuer.nl

Persoonsgegevens

Dermatuer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat Dermatuer op een zorgvuldige en verantwoorde wijze met jouw persoonsgegevens omgaat. De persoonsgegevens die Dermatuer van jou ontvangt, zullen voornamelijk bestaan uit uw NAW-gegevens, contactgegevens (zoals emailadres en/ of telefoonnummer) en persoonsgegevens die staan vermeld in een cv. Daarnaast verwerkt Dermatuer ook persoonsgegevens zoals BSN-nummer en bankrekeningnummer, als ook de gegevens van eventuele partner en kinderen.

Doeleinden

Dermatuer verzamelt en verwerkt vorenbedoelde  persoonsgegevens om zo effectief mogelijk de loon-, salaris- en personeelsadministratie (tevens ziekmeldingen) te kunnen uitvoeren. Dermatuer verwerkt persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (arbeids)overeenkomst, danwel indien de wet haar hiertoe verplicht. Eveneens kan Dermatuer persoonsgegevens op grond van toestemming of een gerechtvaardigd belang verwerken. Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, kun je te allen tijde de toestemming intrekken.

Delen met derden

Wij delen slechts gegevens met derden, uitdrukkelijk met voorafgaande toestemming van kandidaten of als wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Bewaartermijn

Dermatuer bewaart de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn van gegevens bedraagt – voor zover noodzakelijk – maximaal zeven jaar, of korter indien dit  schriftelijk wordt aangegeven. Na het verstrijken van deze periode vraagt Dermatuer wederom of de persoonsgegevens langer bewaard en verwerkt mogen worden. De persoonsgegevens worden dan wederom voor een periode van vijf jaar worden bewaard, of voor zoveel korter als schriftelijk wordt aangegeven.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw rechten

Behoudens wettelijke uitzonderingsgronden heb je het recht om, persoonsgegevens die Dermatuer van jou verzamelt en verwerkt in te zien (recht op inzage), te laten wijzigen of te laten verwijderen (recht op vergetelheid). Tevens heb je het recht op dataportabiliteit;  je kunt ons te allen tijde vragen jouw gegevens op te sturen naar de persoon of organisatie/ instelling naar wens. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken, kun je contact met ons opnemen via : privacy@dermatuer.nl / privacy@dermatuer.be

Bezwaar

Wanneer je het niet eens bent met de verwerking van persoonsgegevens door Dermatuer, dan heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kun je tevens de verwerking van  persoonsgegevens beperken. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer je het niet eens bent met de manier waarop Dermatuer met jouw persoonsgegevens om gaat. Voor het indienen van een klacht kun je de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat Dermatuer met uiterste zorg persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het toch voorkomen dat een datalek zich voordoet. In dat geval zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook je zo spoedig mogelijk informeren. Wij zullen je in het geval van een datalek informeren over de soort inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens en de door Dermatuer te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk zoveel mogelijk te beperken.

Cookies

De Website van Dermatuer gebruikt speciale internet software (“Cookies en weblogs”) om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de Website te verzamelen (zoals het IP-adres en de datum en tijd waarop de Website wordt bezocht) om de Website zo optimaal mogelijk op de wensen van de bezoekers van de Website af te kunnen stemmen en zodoende de Website te kunnen verbeteren. De gegevens worden na verloop van tijd gewist. Je kan het gebruik van Cookies, die op jouw computer actief zijn, via de instellingen van je internetbrowser uitschakelen.

Het is mogelijk dat Dermatuer dit Privacy Reglement van tijd tot tijd aanpast, waarbij je echter op de Website altijd via de hyperlink “Disclaimer” de meest recente versie kunt inzien. Indien en voor zover je persoonsgegevens aan Dermatuer verstrekt, adviseren wij je de inhoud van het Privacy Reglement met enige regelmaat te controleren. In het kader van de transparantie, zullen we je van wijzigingen daarnaast altijd op de hoogte stellen.

Contact:

Als je vragen hebt over het Privacy Reglement, dan kan je contact opnemen met Dermatuer per post, email of telefoon.

Dermatuer

Burgemeester Guljélaan 10-16

4837 CZ te Breda

+31 76 5642000

privacy@dermatuer.nl

Reyndersstraat 30

2000 te Antwerpen

+32 27 264 840

privacy@dermatuer.be